Obchodní a servisní podmínky:

Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí „Zadání požadavku na opravu výrobku, Smlouvy o dílo“ (dále jen „Smlouvy“) mezi objednatelem („Zákazník“) a zhotovitelem, společností Czech IMPORT Technology s.r.o., se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00, Brno, IČ:05478812, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, spisová značka 95583 (dále jen „servis“ nebo „Mobil SERVIS-opravaLCD.cz“). Obchodní podmínky jsou platné pro všechny pobočky společnosti a to i v případě, že jsou provozovány jinými podnikatelskými subjekty.

1.2. Smlouvu lze uzavřít písemně nebo ústně, či zasláním zboží k opravě. Písemnou formou se rozumí zhotovitelem podepsaný doklad o přijetí zařízení k provedení servisního úkonu („Zadání požadavku na opravu výrobku“), nebo předáním zařízení třetí osobě k přepravě za účelem provedení servisního zásahu.

1.3. V případě, že je zařízení předáno k provedení servisního zásahu zhotoviteli, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Obchodní a Servisní podmínky.

Obecné servisní podmínky
2.1. Zhotovitel v žádném případě neručí za data uložená na datových médiích a zařízení zákazníka.

2.2. Při provádění servisních úkonů na zařízení zákazníka je nutné, aby zákazník na přístroji odblokoval zámek obrazovky, kód, heslo, gesto, otisk prstu, Apple ID/TouchID kód atd., případně předal tyto informace prokazatelnou formou zhotoviteli. V případě blokovaného zařízení není možné provést plnohodnotné testování zákazníkova zařízení a oprava může být zdržena, pozastavena nebo zrušena. Zhotovitel nenese odpovědnost za blokovaná zařízení.

2.3. Uzavřenou Smlouvou souhlasí zákazník s provedením servisního úkonu na svém zařízení a bere na vědomí a v plném rozsahu akceptuje, že závažnější servisní zásahy do hardware i software jsou nevratné, nelze je obnovit, vrátit zpět ani uvést do původního stavu bez ohledu na funkčnost/nefunkčnost zařízení jako celku.

2.4. Při převzetí opraveného zařízení je zákazník povinen si zkontrolovat vnější stav zařízení, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

2.5 Na provedený servisní úkon je poskytována záruka dle zákona (s výjimkou oprav základních desek, kde je poskytována záruka 3 měsíce) od převzetí zákazníkem (v případě kratší délky záruky u vybraných dílů/servisních úkonů je zákazník informován). Projeví-li se během této doby na zákazníkově přístroji jiná závada, než jaká byla servisem opravena, servis nenese odpovědnost za její odstranění.

2.6 Záruční doba na baterie činí 12 měsíců. Tato záruka se však nevztahuje na „životnost“ baterie (pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním).

2.7. Objednatel souhlasí pro případy nedostatku náhradních dílů s prodloužením předpokládaného termínu opravy na dobu nezbytně nutnou.

2.8. Objednatel souhlasí v případě nutnosti (např. speciální typ opravy) se zasláním k externímu partnerovi, který opravu provede.

2.9. Zhotovitel v rámci opravy zařízení provede ekologickou likvidaci vyměněných vadných dílů na vlastní náklady. Vadné díly budou objednateli vráceny, vyžádá-li si je při zadání Smlouvy, nejpozději však v momentě převzetí hotového servisního úkonu zpět.

Omezení ručení zhotovitele
3.1. Zhotovitel, i přesto, že není výrobce a distributor náhradních dílů, částečně ručí (dle zákona) za vyměněné díly a opravy na základní desce zařízení. Pokud se na zařízení provede servisní úkon, přístroj se opraví po dohodě se zákazníkem, drží servis záruku na tuto provedenou práci. Je však možné, že zařízení může mít skryté vady, za které servis nebere a nenese žádnou odpovědnost a tudíž nevzniká nárok na případnou reklamaci ani náhradu možných skrytých vad a poškození.

3.2. Zhotovitel neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou manipulací, instalací hardwarových dílů či produktů nebo software, včetně operačních systémů instalovaných zákazníkem do zařízení, či zařízení předávaného k provedení servisního úkonu a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.

3.3. Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku nebo závady a jejich důsledky způsobené zákazníkem nebo používání v rozporu s návodem od výrobce zařízení. Dále za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly (mohly existovat) před přijetím zakázky a vedly k znefunkčnění zařízení, byť částečně jednotlivé komponenty nebo jako celku.

3.4. Servis může odmítnout výměny náhradních dílů poskytnuté zákazníkem.

3.5. Objednatel bere na vědomí, že oprava poškozených zobrazovacích panelů/displejů, základních desek a komponent zařízení se závadou jednotlivých funkcí/funkčních celků je velmi technicky náročný a mnohdy nevratný proces a že oprava nemusí být úspěšně provedena a zařízení se může během realizace Smlouvy, servisního úkonu stát neopravitelné/znefunkčněné. Tudíž zhotovitel za takovéto poškození nemůže nést odpovědnost, jelikož k poškození zařízení došlo vlivem nepoužívání zařízení v souladu s návodem od výrobce, tedy vznikem závady ze strany zákazníka (případně skrytá výrobní vada v zařízení od výrobce).

3.6. Objednatel bere na vědomí, že u vadné základní desky, která je vyměněna za repasovanou základní desku se zárukou 3 měsíce (SWAP základní desky), není možné požadovat vrácení vadné základní desky po opravě zařízení, jelikož vadná základní deska se výměnou stala majetkem zhotovitele, který poskytl za takto vyměněnou základní desku výhodnější cenu, než je cena běžného objednání dílu u výrobce.

3.7. V případě provedené záchrany dat u zákazníkova zařízení zhotovitel nenese odpovědnost za přenesená data (funkčnost, kompletnost).

3.8. V době, po kterou je objednatel v prodlení s převzetím servisované věci, přechází na objednatele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci dle NOZ.

3.9. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel může při přijetí zařízení do servisu, v průběhu servisního úkonu atd. pořizovat fotodokumentaci či videodokumentaci zařízení. Dále souhlasí s tím, že tato dokumentace může sloužit k marketingové propagaci zhotovitele (bez použití osobních dat, údajů dle GDPR).

3.10. Zhotovitel po provedení diagnostiky či opravy neručí za voděodolnost/vodotěsnost (případně jiné IP krytí) zařízení.

3.11. Zhotovitel neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vzniknou v souvislosti s opravou zařízení, například náklady na mobilní či internetové připojení, dopravné, ušlý zisk, pořízení náhradního/jiného zařízení apod.

3.12. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě servisního zásahu přístroj ztrácí záruku od výrobce. Rovněž souhlasí s tím, že jelikož je Mobil SERVIS-opravaLCD.cz pozáručním servisem, není na přístroji možné dále udržet záruku voděodolnosti ani prachuvzdornosti (tj. Ingress Protection zkr. IP67, IP68, atd.)

Záruční opravy
4.1. Požadavky na záruční opravy nebudou uznány v těchto případech :

4.1.1. Nebude-li požadavek na záruční opravu uznán zhotovitelem jako oprávněný.

4.1.2. Neprojeví-li se reklamovaná závada během testování a nebude-li ani zákazník schopen závadu viditelně před pracovníkem servisu předvést.

4.1.3. Je-li příčinou závady nedodržení pokynů v návodu k použití/uživatelské příručce k zařízení od výrobce/distributora/prodejce nebo používání neoriginálního příslušenství.

4.1.4. V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada způsobena znečištěním, vniknutím kapaliny a iné formy oxidace nebo mechanickým poškozením, záruka nebude v tomto případě uplatnitelná. Dále zákazník nese veškeré náklady na opravu. Servis má právo účtovat tento úkon jako hrazenou diagnostiku závady dle interního sazebníku servisních úkonů.

4.1.5. Je-li na reklamovaném zařízení porušena či odstraněna pečetní plomba zhotovitele, případně s ní bylo manipulováno.

4.1.6. Záruka nebude uznána, jeví-li reklamované zařízení známky jiného servisu/pokusu o opravu/servisního zásahu, než který byl proveden zhotovitelem.

4.1.7. Nesouvisí-li příčina reklamované závady přímo s prací provedenou na zařízení v rámci reklamovaného servisního zásahu, a to dle textu provedené práce, výkazu účtovaných položek a protokolu o opravě.

4.1.8. Z dalších důvodů vyplývajících z platného znění servisních podmínek zhotovitele.

Cena za servisní úkon
5.1. Diagnostika závady L1 je u zařízení odborně opravovaných (ne po napadení kutilem apod.) a nevytopených, v případě uskutečnění nové opravy zdarma. Diagnostika závady však bude zákazníkovi účtována vždy, v případě, že po přijetí zařízení do opravy zákazník žádá vrácení zařízení bez provedení servisního úkonu a to takto: a) diagnostika L1, zařízení mechanicky poškozeno 300-490,- CZK, b) diagnostika L2, zařízení poškozeno zkratem, či kontaminací kapalinou s nutností zařízení rozebrat a provést základní měření základní desky/UI desky 500-1000,- CZK, dále případně dle dohody se servisním technikem.

Dále bude diagnostika závady účtována zákazníkovi vždy, je-li zařízení zoxidováno, utopeno nebo poškozeno neodbornou manipulací (tzv. napadení kutilem domácím) a to v rozsahu L1: 490,- CZK (otevření zařízení a zjištění skutečného stavu, tedy v rozdílu toho co zákazník uvedl při předání do opravy atd.), L2 500-1500,- CZK rozebrání zařízení a nalezení poškození oxidací či neodbornou „opravou“/manipulací, L3 1500-5000,- CZK hledání závady na součástkové úrovni po kontaminaci neznámou kapalinou, neodbornou manipulací či pokusem o „opravu“ apod..

5.2. Předpokládaná cena opravy navržená při osobním předání, telefonické objednávce/nacenění předpokládané opravy, je považována za limitní cenu zakázky/zákazníka (dále též „LCZ“), není stanovena na základě odborné diagnostiky požadovaného servisního zásahu technikem, proto si zhotovitel vyhrazuje právo stanovit po provedení odborné diagnostiky předpokládanou cenu opravy novou, která bude odpovídat zjištěnému stavu věci, rozsahu závad a předpokládanému rozsahu prací a materiálu potřebných k realizaci servisního zásahu.

Překročí-li cena Smlouvy, servisního úkonu, stanovená technikem, po provedení odborné diagnostiky, LCZ o více než 10 %, pak zhotovitel práci na zařízení přeruší a ústně, telefonicky nebo písemně emailem objednatele na nutnost překročení LCZ upozorní. V práci na zakázce bude zhotovitel pokračovat v případě, že objednatel projeví souhlas s novou předpokládanou cenou opravy, procesem opravy a opravovaných komponent/závad. Pokud objednatel nebude souhlasit s nově stanovenou minimální cenou, je povinen zhotoviteli zaplatit částku připadající na dosud provedené práce. Pokud nově stanovená předpokládaná cena, LCZ, nepřekročí cenu po provedení odborné diagnostiky technikem o více než 10 %, zavazuje se objednatel uhradit takto nově stanovenou LCZ, přičemž platí, že s takto nově stanovenou cenou souhlasí, aniž by jej bylo nutno vyrozumívat o nově určené LCZ. V takovém případě postačí vyrozumět objednatele o nově stanovené ceně v rámci konečného vyúčtování za provedené práce (realizovaný servisní úkon).

5.3. Nevyzvedne-li si, nepřevezme od dopravce nebo odmítne-li objednatel zaplatit cenu účtovanou dle rozpisu prací, faktury, Smlouvy či jiného ujednání, bude toto jednání považováno za porušení Smlouvy na straně objednatele. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele s objednatelem, je zhotovitel oprávněn podle § 1309 NOZ využít zadržovací (retenční) právo a věc objednateli až do zaplacení ceny nevydat. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny servisních služeb, je povinen zaplatit zhotoviteli rovněž zákonné úroky z prodlení za dobu, po kterou prodlení objednatele trvá, skladovací náklady aj..

5.4. Po šesti měsících od nevyzvednutí/neuhrazení ceny servisního úkonu si zhotovitel vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou/skladováním zařízení, bez nároku objednatele na náhradu škody. Je-li zhotoviteli známa adresa/email/telefonní číslo objednatele a jde-li o věc jejíž cena přesahuje 3000 Kč, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji nebo likvidaci věci objednatele předem vyrozumět (dopis, email, sms, volání) a poskytnout mu týdenní lhůtu k vyzvednutí věci.
Skladovné je účtováno takto: 1) 5-60tý den od výzvy k vyzvednutí zakázky, realizované formou sms, telefonátu, emailu apdo. je cena skladovného stanovena na 500,- CZK, 2) od 2-6-ti měsíců je fixní sazba za skladování nevyzvednutého zařízení 1000,- CZK, 3) od prvního dne po uplynut 6ti měsíční lhůty je skladovné ve výši 30,- CZK za každý započatý den. Zhotovitel je oprávněn zařízení prodat za účelem uspokojení svých nákladů a nároků.

5.5 Jestliže servis neprovede objednanou opravu z technických či jiných důvodů, či odstoupí-li objednatel od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu, pouze pokud to stav, závada, provedené úkony a poškození zařízení umožňuje. Objednatel zaplatí náklady na práci a spotřebovaný materiál s tímto spojené, dle interního sazebníku servisních zásahů zhotovitele.

5.6. Jestliže servis provede objednanou opravu, kterou objednatel po opravě stornuje a povaha provedeného servisního zásahu toto umožňuje a nejedná se o nevratný proces/úkon/opravu, objednatel zaplatí storno poplatek 990 Kč/zařízení.

5.7. Pokud si zákazník přeje zaslat opravené zařízení na svoji adresu, budou mu účtovány náklady na dopravu dle sazebníku zhotovitele.

5.7.1. Ceny za dopravu

5.7.1.1. Přepravní/kurýrní služba – dobírka – 145 Kč
5.7.1.2. Přepravní/kurýrní služba – platba převodem – 119 Kč

Zápůjčka náhradního zařízení
6.1. Czech IMPORT Technology s.r.o./Mobil SERVIS-opravaLCD.cz je po celou dobu zápůjčky výlučným vlastníkem zařízení. Předáním zařízení uděluje Czech IMPORT Technology s.r.o. nájemci právo užívat mobilní telefon v souladu s právními předpisy České republiky, v souladu s návodem k použití od výrobce, po dobu a za podmínek stanovených Smlouvou a těmito Obchodními a servisními podmínkami. Zákazník nemá v žádném případě na zápůjčku náhradního zařízení nárok, o zapůjčení zařízení rozhoduje pouze zhotovitel opravy, dle svého uvážení a kapacitních možností zařízení k zápůjčce.

6.2. Nájemce nesmí zařízení zcizit či se zařízením jinak disponovat v rozporu se Smlouvou (např. prodat, zastavit, darovat, pronajmout, zapůjčit třetí osobě, poškodit aj.).

6.3. Nájemce je povinen používat k mobilnímu telefonu originální příslušenství.

6.4. Nájemce je po celou dobu trvání Smlouvy povinen používat kryt na mobilním telefonu a chránit jej proti jakémukoliv poškození

6.5. Nájemce je povinen před vrácením mobilního telefonu deaktivovat všechny služby a účty, které zabezpečují mobilní telefon proti odcizení.

6.6. Nájemce je povinen udržovat zařízení neustále v bezvadném stavu, dále způsobilém k užívání v souladu s příslušnými normami a pokyny stanovenými výrobcem a účelem, ke kterému je zařízení určeno. Zařízení nesmí být použito jiným než běžným způsobem. Nájemce plně odpovídá za škodu způsobenou použitím zařízení způsobem jiným než běžným nebo v rozporu s návodem k použití od výrobce, se kterým souhlasí při převzetí zapůjčeného zařízení nebo těmito obchodními a servisními podmínkami.

6.7. Nájemce není oprávněn k jakýmkoliv technickým ani software zásahům na/do zařízení.

6.8. V případě, že se na pronajatém zařízení objeví vada/závada, je povinen nájemce neprodleně prokazatelnou formou informovat pronajímatele

6.9. Poplatky
6.9.1. Za zápůjčku se platí domluvená cena, pokud je sjednána, po odevzdání mobilního telefonu.
6.9.2. Pronajímatel má právo požadovat vratnou zálohu za mobilní telefon.
6.9.3. Smluvní strany sjednávají, že v případě poškození zapůčeného zařízení, bude pronajímatel požadovat po nájemci náhradu za opravu mobilního telefonu. Na uplatnění této náhrady je možné využít zadržovací právo (Retenční) dle NOZ také na předmět Smlouvy.
6.9.4. Pokud dojde k poškození zařízení, pro které jej nebude možné užívat, či jeho úplnému zničení nebo ztrátě, je pronajímatel oprávněn požadovat finanční náhradu, dle tržní ceny (dále dle viz. bod 6.9.3.)
6.9.5. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě příslušenství k zapůjčenému telefonu, je nájemce povinen uhradit finanční náhradu, případně zajistit náhradu výhradně originálního příslušenství.
6.9.6. Náhradní telefon je poskytován po dobu opravy. Po provedení opravy je nutné zapůjčené zařízení vrátit pronajímateli, nejpozději v okamžiku předání opravované věci.
6.9.7. V případě, že nájemce neodevzdá zařízení při převzetí zakázky dle Smlouvy, cena zápůjčky se navýší každý den o +200 CZK k ceně zápůjčky, byla-li sjednána.

Závěrečná ustanovení
7.1. Dostane-li se část Smlouvy nebo Obchodních a Servisních podmínek zhotovitele vlivem novelizace právních předpisů, anebo přijetím nových právních předpisů do rozporu s právním řádem České republiky, pak je platnost příslušné části smlouvy ovlivněna aktuálním zněním právního předpisu a v rozsahu neplatnosti příslušného ustanovení má přednost znění aktuálního právního předpisu před Smlouvou a Servisními podmínkami. Zneplatnění části Smlouvy dle tohoto bodu nemá vliv na platnost zbývajících bodů Smlouvy a Obchodních a Servisních podmínek.